strona głowna

 

KONTAKT

40-852 Katowice ul. Żeliwna 41,

tel. 032 45 18 176, fax 032 45 18 176

kom.  504 09 12 56  Gawenda Marian

kom. 602 63 66 54 Hoinkis Piotr

e-mail: hdrkatowice@gmail.com

 

OFERTA:

 

OWS i OWU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

I.USTALENIA OGÓLNE

1.Niniejsze "ogólne warunki współpracy" stanowią integralna część wszystkich ofert handlowych i usługowych składnych przez firmę HDR s.c M.Gawenda-P.Hoinkis

w Katowicach, zwaną dalej wykonawcą.

 

II.OFERTA

1.Oferta jest dokumentem zawierającym cenę wykonywanej usługi, a na życzenie klienta szczegółowy opis zakresu naprawy

2.0ferta nie obejmuje samej weryfikacji podzespołów. Przy nie kontynuowaniu naprawy sama weryfikacja podlega płatności według ustaleń wykonawcy.

3.0ferta przesyłana jest do zamawiającego w formie pisemnej poczta,faksem lub drogą elektroniczną.

4.Zamawiajacy składa zamówienie na podstawie oferty

dostawcy ,przesłane w formie pisemnej poczta, faksem lub

droga elektroniczna.

5.Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią

intelektualna własność dostawcy i bez jego pisemnej zgodv nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.

6.Zamówienie oferty łączy się z rozpoczęciem realizacji.

7.0ferta nie obejmuje demontażu i montażu podzespołów z

maszyny

8.0ferta nie obejmuje kosztów transportu, chyba że strony

uznają inaczej.

 

III.NAPRAWA PODZESPOŁÓW HYDRAULICZNYCH

1.Naprawa podzespołów hydraulicznych może być częściowa lub całkowita, a jej zakres nie jest opisany w ofercie

2.Zakres naprawy po weryfikacji może ulec zmianie, czego nie obejmuje oferta. Informacja o wzroście zakresu naprawy I kosztów zostanie przekazana Zamawiającemu droga elektroniczna bądź telefoniczną

3.Podzespoły po naprawie przechodzą test na stanowisku

4.Podzespoły po naprawie są wstępnie wyregulowane, ale mogą wymagać dodatkowej-regulacji na maszynie, pozostaje to po stronie zamawiającego.

 

IV.CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Wszystkie ceny należy rozumleć jako ceny netto, do których dolicza się podatek VAT (23%).

2. Forma płatności jest określona na ofercie

3.W razie niedotrzymania terminów płatności, naliczane będą odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

4.Towar, podzespoły używane do naprawy pozostają własnością wykonawcy do czasu uregulowania płatności.

5.W przypadku zaległości płatniczych wykonąwca wstrzyma wysyłki do czasu uregulowania płatności.

 

V.TERMIN REALIZACJI

1.Czas oczekiwania na realizacje zamówienia rozumlanv

jest w dniach roboczych.

2.Termin realizacji zamówienia określany jest w ofercie i liczy się od dnia, w którym zamawiający zlećlł wykonanie oferty, a wykonawca przyjął zlecenie do realizacji.

3.Z przyczyn niezależnych od wykonawcy termin realizacji może ulec przedłużeniu, o czym zamawiający zostanie powiadomiony.

4.W przypadku przedłużenia terminu realizacji wykonawca nie ponosi kosztów przestoju maszyn.

 

VI. ODBIÓR:

1. Odbiór wyrobu nie może być uzależniony od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków poza zapłatą wynagrodzenia.

VII. Nieodebranie w terminie:

1. Zleceniodawca akceptuje, że w przypadku nieodebrania produktu w wyznaczonym terminie przez zleceniobiorcę, Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do przechowywania danego wyrobu.

2. W przypadku magazynowania naprawionego przedmiotu powyżej 1 miesiąca od daty wystawienia faktury za wykonaną usługę Zleceniodawca będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za magazynowanie, tj. 100zł netto/ za każdy rozpoczęty

tydzień magazynowania.

3. Zleceniodawca poprzez nieodebranie wyrobu w terminie do 6 miesięcy od zakończenia naprawy, wyraża zgodę na utylizację tego wyrobu przez HDR s.c.

4. Nieodebranie wyrobu nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku uiszczenia opłaty.

 

VIII.GWARANCJA

1.Termin gwarancji wynosi 6 miesięcy i liczy się od daty wystawienia karty gwarancyjnej.

2.Dostarczenie podzespołów na naprawę gwarancyjna jest w

kosztach zamawiającego.

3.Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonanych z

własnej inicjatywy Zamawiającego lub osób trzecich.

4.Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w skutek:

-niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania

-nieprawidłowego montażu przez zamawiającego lub osoby

trzecie

-działania czynników zewnętrznych na które dostawca nie ma

wpływu

-przekroczenie parametrów technicznych zalecanych przez

Dostawcę.

-uszkodzeń wynikających z nieczystości układu hydraulicznego

5.Gwarancja traci ważność w przypadku:

- stosowania oleju o nieodpowiedniej czystości i lepkości

- zużycia części eksploatacyjnych typu uszczelnienia, bezpieczników, lampek oraz akcesoriów podlegających okresowym wymianom np. filtry

- uszkodzeń spowodowanych przez przeciążenie oraz złe parametry układu

- uszkodzeń spowodowanych błędami w konstrukcji i wadliwym działaniu układów i części współpracujących .

- samowolnego demontażu urządzenia

6.Podzespoły po naprawie są odpowiednio znakowane, próby

usunięcia oznaczeń są równoważne z anulowaniem gwarancji

 

IX.WlAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

1.Do rozstrzygania wszelkich sporów właściwym jest sąd

właściwości ogólnej Wykonawcy

2.W odniesieniu do wszelkich sporów pomiędzy Wykonawcą a

Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo Polskie

 

 

OGÓLNE WARUNKI USŁUG

 

I Ustalenia ogólne

1. Niniejsze "Ogólne warunki sprzedaży" stanowią integralną część wszystkich ofert handlowych i usługowych składanych przez firmę HDR s.c. w Katowicach przy ul. Żeliwnej 41 zwana dalej dostawcą.

2. Porozumienia, wprowadzające zmiany do niniejszych warunków, stają się wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu ich przez dostawcę.

3. Pod pojęciem „Towary” należy rozumieć produkty znajdujące się w ofercie handlowej dostawcy (dalej: towary), będące przedmiotem zamówień złożonych przez zamawiającego i przyjętych przez dostawcę do realizacji. Jako „towary” należy także rozumieć usługi wykonywane przez dostawcę, do których niniejsze Ogólne Warunki się stosuje.

 

II Oferta

1. Zamawiający składa zamówienie w sposób wskazany w pkt 2. na podstawie oferty Dostawcy przesłanej w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

2. Dostawca podejmuje się realizacji zamówienia przesłanego do jego siedziby w formie pisemnej pocztą, faksem, lub drogą elektroniczną. Zawarcie umowy sprzedaży między stronami następuje na warunkach określonych w ofercie Dostawcy oraz wynikających z postanowień OWS. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy sprzedaży wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. Wszelkie dokumenty ofertowe i projektowe stanowią intelektualną własność Dostawcy i bez jego pisemnej zgody nie mogą być powielane ani udostępniane osobom trzecim.

3. Realizacja umowy sprzedaży ze strony Dostawcy polega na przeniesieniu na Zamawiającego własności towaru i jego wydaniu, a ze strony Zamawiającego na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar, zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy stronami w umowie sprzedaży.

4. Termin dostawy określony jest przez Dostawcę w ofercie. Termin dostawy może ulec przedłużeniu w przypadku siły wyższej o czas jej trwania lub z innych przyczyn niezależnych od Dostawcy – o nowym terminie dostawy towaru Dostawca powiadomi Zamawiającego.

 

III Cena i warunki płatności

1. Wszystkie ceny należy rozumieć jako ceny netto, do których dolicza się podatek od towarów i usług ( VAT) w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.

2. Koszty transportu pokrywa w całości Zamawiający o ile strony nie ustaliły inaczej.

3. Obowiązują warunki płatności uzgodnione w ofercie. Wpłata zaliczki, jeżeli jest przewidziana, warunkuje rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Dostawcę.

4. Dopuszczalne są dostawy i fakturowanie częściowe.

5. W razie niedotrzymania terminów płatności przez Zamawiającego, naliczane będą odsetki umowne w wysokości 0,1% za każdy dzień zwłoki. Jednakże maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

6. Zamawiający nie ma prawa do wstrzymania płatności lub dokonywania potrąceń bez pisemnej zgody Dostawcy.

7. W przypadku zaległości płatniczych poza uzgodniony termin płatności Dostawca wstrzyma wysyłki towaru do czasu uregulowania zaległości przez Zamawiającego.

8. Dostawca jest uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności pieniężnych przysługujących mu wobec Zamawiającego oraz do dokonywania cesji wierzytelności

posiadanych w stosunku do Zamawiającego na dowolnie wybrany podmiot.

9. Dostawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku nieprzewidzianych zmian w przepisach celnych lub podatkowych, mających wpływ na koszty importu towarów zamówionych.

10. Dostawca zastrzega sobie zmianę ceny wyrażonej w PLN w przypadku, gdy średni kurs waluty zmieni się o 2 lub więcej procent od momentu wystawienia oferty.

 

IV Termin dostawy

1. Termin dostawy liczy się od dnia, w którym Zamawiający i Dostawca pisemnie uzgodnili treść zamówienia.

2. Termin dostawy uznaje się za dotrzymany, jeżeli przesyłka z towarem opuściła magazyn Dostawcy w uzgodnionym terminie dostawy. Gdy wysyłka lub odbiór uległy opóźnieniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wówczas przesłanie zawiadomienia o gotowości towaru do wysyłki lub odbioru, dokonane w uzgodnionym terminie dostawy, uważane jest jako dotrzymanie obowiązującego terminu dostawy.

3. Jeżeli zwłoka w odbiorze lub wysyłce towaru spowodowana przez Zamawiającego wynosi dłużej niż 30 dni, Dostawca może dowolnie dysponować towarem, a Zamawiający nie ma prawa podnosić roszczeń z tytułu nieterminowej dostawy lub braku jej realizacji. Dostawca ma też prawo domagać się od Zamawiającego zwrotu kosztów składowania towarów lub ich zwrotu do producenta.

4. Jeżeli występować będą nieprzewidywalne przeszkody, utrudniające

wywiązanie się Dostawcy z jego obowiązków terminy dostawy ulegają odpowiedniemu przesunięciu. Jeżeli wskutek zaistniałych przeszkód Dostawca utracił możliwość realizacji dostawy, to w takich okolicznościach Dostawca może od umowy odstąpić po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego. Takie samo prawo przysługuje Zamawiającemu, gdy nie odpowiada mu odbiór w opóźnionym terminie.

 

V Realizacja dostawy i przejście ryzyka

1. Ryzyko dostawy towaru, w tym utraty lub zniszczenia, przechodzi na Zamawiającego w chwili odbioru towaru przez Zamawiającego a także przekazania go spedytorowi.

 

VI Zastrzeżenie własności

1.Dostarczony towar pozostaje własnością Dostawcy (jako towar zastrzeżony) do czasu zapłaty przez Zamawiającego wszystkich należności.

2. W przypadku żądania zwrotu towaru, Zamawiający zobowiązany jest do jego zwrotu na własny koszt , w terminie 14 dni od chwili skierowania żądania.

VII Odpowiedzialność.

1. Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego jedynie za rzeczywiste straty, wynikłe z rażącego niedbalstwa Dostawcy, lub które Dostawca wyrządził Zamawiającemu umyślnie, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych OWS lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Dostawca nie ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialności za straty produkcyjne, utratę zysku, stratę w korzystaniu, utratę kontraktów lub jakąkolwiek stratę wtórną lub niebezpośrednią jakiegokolwiek rodzaju. Łączna odpowiedzialność dostawcy ograniczona jest do wartości umowy lub zamówienia.

3. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu osoby trzeciej z jakimikolwiek roszczeniami mogącymi pozostawać w związku ze sprzedanym towarem, Zamawiający powinien o tym poinformować Dostawcę, doręczając pisemną informację w tym przedmiocie w terminie 14 dni.

4. Poza roszczeniami określonymi w niniejszych OWS, Zamawiającemu nie przysługują względem Dostawcy jakiekolwiek dalej idące roszczenia.

5. W przypadku jeżeli uchybienie terminowi dostawy towarów lub niewykonanie lub nienależyte wykonanie innego zobowiązania wynikającego z Umowy, będzie następstwem okoliczności, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w świetle postanowień niniejszych OWS, w tym, jeżeli uchybienie nastąpi z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Dostawca nie jest wówczas zobowiązany do wykonania Umowy w terminach lub warunkach w niej określonych.

6. Niedotrzymanie przez Dostawcę dodatkowego terminu dostawy towarów lub innego zobowiązania wynikającego z umowy, z przyczyn za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności w świetle niniejszych OWS, nie zwalnia zamawiającego z obowiązku wykonania umowy, w tym z obowiązku odbioru towarów, zapłaty ceny lub innych świadczeń.

 

VIII Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

1. Dla rozstrzygania wszelkich sporów właściwym jest sąd właściwości ogólnej Dostawcy.

2. W odniesieniu do wszystkich sporów pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

Adres: 40-852 Katowice ul. Żeliwna 41, tel. 032 45 18 176, fax 032 45 18 176

kom.  504 09 12 56  Gawenda Marian, kom. 602 63 66 54 Hoinkis Piotr

e-mail: hdrkatowice@gmail.com

created by niezawodni.pl

Facebook
Facebook
Facebook